Visas svarstyklių kainas galite matyti ir atlikti užsakymus prieš tai užsiregistravę mūsų sistemoje. Pastoviems klientams dar geresnės kainos ! Registracijai užtruksite kelias minutes, ir tai yra visiškai nemokamai

PRISIJUNGTI 


Pastaba: Visos kainos galioja TIK atliekant užsakymus mūsų el. parduotuvėje www.svarstykles.com

Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

 

Mes norime užtikrinti Jūsų ir savo teisių apsaugą, todėl prašome įdėmiai perskaityti mūsų elektroninės parduotuvės www.svarstykles.com naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės).   

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB “Gerdus“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „www.svarstykles.com“ (toliau - Parduotuvė).

1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą, penktame pirkimo žingsnyje “Mokėjimo būdas”, pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “Aš susipažinau ir sutinku su Aš perskaičiau ir sutinku su Sąlygos ir taisyklės”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

      2.1.1. Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
      2.1.2. Išspręsti problemas, kurios gali kilti su prekių pateikimu ar pristatymu.
      2.1.3. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.2.Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.
2.3.Jei Pirkėjas užsisakė gauti Parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, jis gali jų atsisakyti pranešęs tai vienu iš nurodytų kontaktų.

3. Sutarties sudarymo momentas

3.1.Šalys susitaria, jog konkrečių prekių Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokios Sutarties kylančius santykius tarp Šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi, reglamentuoja šios Taisyklės.

4. Pirkėjo teisės

4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs gražinimo formą (grąžinimo forma.doc) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos. Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.3.Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2.Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.
5.4.Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.5.Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.
5.6.Atsiimant prekes kurjerio pagalba Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

6. Pardavėjo teisės

6.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti www.svarstykles.com  darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2.Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.
6.3.Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.svarstykles.com elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.4.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.1.  punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.5.Jei dėl techninių nesklandumų, Parduotuvės veikimo sutrikimų ar kitokių priežasčių Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti tokį užsakymą ir informuoti Pirkėją apie užsakymo nutraukimą per 1 (vieną) darbo dieną. Jei Pirkėjas jau yra apmokėjęs už įsigytas prekes, apmokėjimas yra grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas nuo Prašymo grąžinti pinigus pateikimo dienos.
6.6.Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.  Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės „www.svarstykles.com“ teikiamomis paslaugomis.
7.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
7.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.Prekių kainos www.svarstykles.com ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.2.Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą  prekių pristatymo metu. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes (išskyrus atvejus kai Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą  prekių pristatymo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ar užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
8.3.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų, smulkiau aprašytų Atsiskaitymo būduose (Pagrindinis » Atsiskaitymo būdai):

8.3.1. Apmokėjimas pavedimu į įmonės sąskaitą

8.3.2.Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu - Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo - priėmimo) metu. Šiuo atsiskaitymo būdu galima atsiskaityti, jei užsakymo suma neviršija 1000 eurų (vienas tūkstantis eurų).

8.4.Atsiskaitydamas 8.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 3 (tris) darbo dienas. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.5.Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą pristatymo metu, jis privalo sumokėti už prekes pristatymo metu, pasirinkdamas vieną iš būdų užsakymo metu: arba atsiskaityti grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele;
8.6.Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą banko mokėjimo kortele ir nesumokėjus kurjeriui, pristačiusiam prekes, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas bei kurjeris neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui, o taip pat įgyja teisę atsiimti prekę iš Pirkėjo, jeigu ji jau yra perduota Pirkėjui.
8.7.Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, visus ir bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kuriuos patirs Pardavėjas dėl to, jog Pirkėjas pasirinkęs atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą banko mokėjimo kortele, nesumokėjo kurjeriui už prekes, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis prekių pristatymui ir jų grąžinimui.
8.8. Sudarius sutartį su Snoro lizingu prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo turėti asmens dokumento kopiją. Jei jos nebus, kurjeris neperduos įsigytų prekių.

9. Prekių pristatymas
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:

9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas kitas asmuo, kuris yra įgaliotas priimti prekes (toliau – Gavėjas), privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Gavėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Gavėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Gavėjui neatlikus šio veiksmo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Gavėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
9.7. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1.Kiekvienos www.svarstykles.com“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad www.ishop.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3.Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
10.4.Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.5.Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
10.6.Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
10.7.Programinės įrangos įsigijimas:

11. Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

11.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. patvirtintu įsakymu Nr. 217 “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykės”.
11.2.Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai yra grąžinimi per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai prekė grįžta į pardavėjo sandėlį. Prekės grąžinimas ar keitimas yra nemokamas.
11.3.Šios, 11.2. punkte įvardintos sąlygos, negalioja visoms prekėms, kurioms yra taikoma gamintojo garantija. Tokios prekės, jei jų garantinis terminas dar nėra pasibaigęs, turi būti patikrintos garantiniame servise, jog įsitikintime, ar prekės gedimas neatsirado dėl Pirkėjo kaltės.

12. Atsakomybė

12.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.ishop.lt elektroninėje parduotuvėje.
12.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.svarstykles.com“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5.Jei www.svarstykles.com elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Apsikeitimas informacija

13.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Parduotuvėje skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.